INFORMÁCIE GDPR (WWW / eSHOP)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:         JK family s.r.o.

Sídlo:                              Ďačov 9, 082 71 Ďačov, SR

IČO:                                53792661

DIČ:                                —–

IČ DPH:                           SK 2121498852

Web:                               www.estem.sk

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:      Ing. Rudolf Knut

Telefón:                          0948 175 469

Mail:                               knutova@estem.sk

 

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko:      Jana Knutová

Telefón:                          0948 175 469

Mail:                               knutova@estem.sk

 

 

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
  • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

 

 1. Zodpovedná osoba DPO:
  • zodpovedná osoba DPO nie je určená

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
  • pri návšteve www stránky:
  • cookies
  • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
  • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, text správy
  • pri registrácii do eShopu:
  • titul, meno, priezvisko, adresa bydliska / adresa doručenia (obec, ulica, č. domu, PSČ, štát), tel. číslo, email, prihlasovacie heslo, evidencia objednávok
  • osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska / adresa doručenia (obec, ulica, č. domu, PSČ, štát), tel. číslo, email
  • obchodné meno, adresa sídla / adresa doručenia (obec, ulica, č. domu, PSČ, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, prihlasovacie heslo, evidencia objednávok

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:
  • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
  • štatistika návštevnosti www stránky
  • registrácia užívateľa / klienta v eShope
  • vystavenie daňového dokladu / faktúry
  • doručenie objednávky / zásielky doručovacou službou
  • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle čl. 6,, ods. 1, písm. c) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. c) Zákona 18
   • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
   • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
  • poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v zmysle čl. 6,, ods. 1, písm. b) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. b) Zákona 18
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
  • osobné údaje pre daňový doklad / 10 rokov
  • osobné údaje zákonného zástupcu / po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa
  • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

 

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 

 1. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
  • Daňový úrad
  • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
  • Doručovacia služba – kuriér

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  • osobné údaje sa neprenášajú

 

 • Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 • Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

 • Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania

 

 • Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.